Olaus Canuti HelsingiusAge: 87 years15201607

Name
Olaus Canuti Helsingius
Birth 1520
Bollnäs, Gävleborg, Sweden
Latitude: N61.35 Longitude: E16.3667

Birth of a daughter
#1
Margareta Olofsdotter
about 1560 (Age 40 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Birth of a daughter
#2
Sara Olofsdotter
1580 (Age 60 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Birth of a daughter
#3
Catharina Olofsdotter
June 16, 1595 (Age 75 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Occupation
Kyrkoherde

Death 1607 (Age 87 years)
Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Latitude: N60.45 Longitude: E15.4667

Family with Magdalena Haraldsdotter - View this family
himself
wife
daughter
35 years
daughter
Catharina Olofsdotter
Birth: June 16, 1595Stora Tuna, Dalarna, Sweden
Death: February 14, 1647Göteborg, Västra Götaland, Sweden
-14 years
daughter

Shared note
Kyrkoherde i Stora Tuna (W).
Shared note
Olaus! Canuti Helsingus, född 15 - - i Stora Tuna ?. Kyrkoherde i Stora Tuna W. Från herdaminnet: 17. Olaus Canuti Helsingius. Någon gång nämd Bollnæsius, som närmare utwisar födelseorten. Har först warit Prins Erics enskilde Predikant eller Informator och föregifwes redan 1543 blifwit Pastor Civitatis i Westerås, det will säga wid sjelfwa Domkyrkan, då ock de mindre kyrkorna derstädes hade sina egna prester. Præpositas Cathedralis nämnes han sedan först med säkerhet 1558 efter P. Niger. I dessa tjenster förekommer intet om honom i handlingarna, till dess han 1571 lemnade denna förnämligare plats och blef Kyrkoherde i Tuna efter den föregående, som i dess ställe intog den lemnade tjensten wid Domkyrkan. Om detta byte skett friwilligt, för deras egna afsigter, eller efter Konungens förordnande, derom finnes ingen underrättelse. Troligt är, att den större benägenhet och kraft, som M. Erasmus wisade för Konungens önskade religionsförändring, förnämligast bidragit till detta tjenstebyte. Wisst är dock, att all Biskoplig magt nu upphörde här och Herr Olof blef endast Prost i contractet, som då sträckte sig öfwer hela Österdalarne. I hans dotters personalier heter det, "att han med stor ära och beröm deruti continuerade till sin död 38 år." Men denna ära war ganska twetydig, och ju äldre han blef, desto mera en wanära. För att winna Konungens gunst antog han den nya liturgien 1577. Detta kunde dock ej befria honom ifrån missnöje i församlingen och swåra klagomål, som i synnerhet utbröto 1588, då bönderne med många bewis beswärade sig öfwer hans girighet, obarmhertighet, orättrådighet och försummelse i tjensten, begärande att blifwa af med honom och få en annan Kyrkoherde. Sedan båda parterna i Stockholm blifwit förhörde upprättades en förlikning, och hans straff blef icke swårare än en allwarsam förebråelse öfwer det förflutna, och en warning för det tillkommande. Upsala mötes beslut 1593 kunde han ej undwika att underskrifwa. Riksdagsfullmägtig war han 1571, 1590 och 1594. För att winna Hertigens nåd sände han 1597 sin skriftliga försäkring om trohet och nit i hans tjenst, men följ. året, i det s. k. Näftåget, då Dalkarlarne reste sig och särdeles i Tuna betedde sig wåldsamt till Hertigens förswar, wisade han med sitt onda samwete hwad han förtjent. Förut hatad och känd för sin falskhet och hemliga stämplingar, måste han gömma sig undan den förbittrade allmogen och för en tid öfwergifwa hus och hem, då han uppehöll sig i Gefle. S. år war han sinnad att hålla bröllop för sin dotter med Mag. Steph. Bellinus, men det tillagade ölet blef ett begärligt rof för de hämdgiriga bönderne, och högtiden måste uppskjutas till bättre tid. Sedan bullret någorlunda afstadnat återkom han, men förblef i misstankar och onåd bos Hertigen. Dock är icke sannt, som föregifwes i en och annan anteckning, att han omsider blifwit afsatt ifrån pastorat och prosteri. Att dömma af hans tidiga tjenst war det i hög ålder som han med döden afgick 1607. Gift med Magdalena, dotter af Harald Ericsson till Wällinge af gammal adel, död 1619. Men säkert hade han förut warit gift. I Domkyrkan finnes en grafsten, hwarpå mannen Olof Knutsson icke nämnes såsom död, emedan han förmodligen flyttat ifrån orten, men twå hans hustrur, Karin Pålsdotter 1554 och Elin Andersdotter 1565 med flera deras barn. Sannolikt woro dessa Herr Olofs makar för yngre år, och alla barnen med Magdalena födda på långt sednare tid. De woro: Haraldus Tunæmontanus, f. näst före1580. Blef utrikes både Philos. och Medic. Doctor, slutl. StadsPhysicus i Stockholm, g. m. Anna Dobbin ifrån Tyskland. War ock Mathematicus och utgaf Almanachor, hwaraf en för 1601 med sitt prognosticon är dedicerad till Biskop Bellinus och hans fader; Georg, blef Actuarius i Swea Hofrätt; Israel, ägde Grängshammar efter fadren men war ock tjensteman och kallas högstbetrodde; Eric, Borgare i Gefle; Esaias, stud. utrikes, sedan okänd; Daniel, Hemmansegare i Tuna; Margareta, g. m. Mag. Steph. Bellinus i Husby; Sara, g. m. fadrens successor här; Catharina, f. 1595, g. m. Peder Larsson Rosensköld till Forswik.